(1)
Kovalchuk, V.; Kozlov, I.; Dorozh, O.; Usova, T. Особливості експлуатації високотемпературного фільтру СВО-1. https://pratsi-op.od.ua/ 2019, 45-50.