(1)
Bovnegra, L.; Strelbitskyi, V. Моделювання демпфера у Scilab. https://pratsi-op.od.ua/ 2022, 96-99.