(1)
Kovalchuk, V. I.; Kozlov, I.; Dorozh О.; Machkov A. А. Ефективність експлуатації парогенераторів атомних електростанцій. https://pratsi-op.od.ua/ 2021, 28-35.