[1]
V. I. Kovalchuk, I. Kozlov, Dorozh О., і Machkov A. А., «Ефективність експлуатації парогенераторів атомних електростанцій», https://pratsi-op.od.ua/, вип. 2(64), с. 28–35, Лис 2021.