Методологічні аспекти розділу «оцінка впливу на навколишнє середовище» в складі техніко-економічного обґрунтування проектів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.1.60.2020.12

Ключові слова:

оцінка впливу на навколишнє середовище, матриця Леопольда, імітаційні моделі впливу, кількісна та якісна оцінка, цілі проекту

Анотація

У даній статті зроблена спроба гармонізувати підходи до розробки методичних аспектів розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» у складі в складі техніко-економічного обґрунтування проектів. Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» є необхідним компонентом повної екологічної оцінки. Запропоновано підхід до виявлення екологічних проблем на ранніх стадіях розгляду проектів для включення в проекти заходів,спрямованих на поліпшення якості навколишнього середовища та запобігання, зменшення та компенсацію екологічної шкоди. Методологічні аспекти оцінки впливу на навколишнє середовище, які представлені у статті, базуються на побудові матриці Леопольда та створінні імітаційних моделей впливу. Первинний, найбільш загальний підхід до оцінки впливу на навколишнє середовище реалізується при складанні матриці Леопольда, яка характеризує якісні зв’язки в системі «причина- наслідок». У описуваної імітаційної моделі використані два класи моделей індикаторів «якість навколишнього середовища – вплив» і «лімітуючий екологічний фактор» (метод Бателле). Розробка розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» в складі проектів розглядається як єдиний процес послідовної деталізації та уточнення кількісної та якісної оцінки впливу проектного рішення на якість навколишнього середовища. Для виявлення та прийняття необхідних і достатніх заходів щодо попередження можливих неприйнятних наслідків у процесі аналізу та оцінки впливу на навколишнє середовище розглянуті:цілі передбачуваного проекту; розумні альтернативи запланованій діяльності; відомості про стан навколишнього середовища на території передбачуваної реалізації проектної діяльності у відповідних просторових і часових рамках; характеристика проектних та інших пропозицій в контексті існуючої екологічної ситуації на конкретній території з урахуванням раніше прийнятих рішень про її соціально-економічному розвитку; можливі наслідки реалізації запланованій діяльності та її альтернатив; заходи щодо запобігання неприйнятних для суспільства наслідків здійснення прийнятих рішень; пропозиції щодо розробки програми моніторингу реалізації підготовлюваних рішень і плану після проектного екологічного аналізу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Вікторівна Колеснікова, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DSc, Prof.,

Посилання

Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту. Закон України про еко- логічну експертизу. URL: http://www.kp-limit.kharkov.ua/zakonodatelstvo.php?loc=ua (дата звер- нення: 22.12.2019).

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосову- вання (ISO 14001:2004, IDT). Київ : ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ України, 2006. 64 с.

Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 30935945#pos=0;0 (дата звернення: 22.12.2019).

Руденко С.В., Гогунский В.Д. Оценка экологической безопасности в проектах. Монография. Одеса : Фенікс, 2006. 144 с.

Руденко С.В., Колесникова Е.В., Олех Т.М. Анализ результатов реализации технико- экономической природоохранной региональной программы. Проблеми техніки. 2013. № 2. С. 161–169.

Lee N., Colley R. Reviewing the Quality of Environmental Statements. Occasional Paper Number 24. EIA Centre. University of Manchester. 1990. 36 p.

Sadler B. Final Report of the International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment. CEAA and IAIA. Canada. 1996. 248 p.

Олех Т.М., Руденко С.В., Гогунский В.Д. Оценка эффективности экологических проектов. Вост.-Европ. журнал передовых технологий. 2013. № 1/10 (61). С. 79−82.

Процедура оцінки впливу на навколишнє середовище. / О.Л. Становский, І.В. Прокопович, Г.С. Олех, К.В. Колеснікова, Л.І. Сорокіна. Праці Одеського політехнічного університету. 2018. 1(54) P. 99–108. DOI: 10.15276/opu.1.54.2018.14.

Екологічний аналіз проекту як основа формування портфеля проектів підприємства / А.Ю. Мос- калюк, В.М. Пуріч, В.Д. Гогунський, Т.М. Олех. Екологічні науки: науково-практичний журнал. 2018. № 1 (20), том 2. С. 5−11.

Олех Т.М., Гогунський В.Д. Гармонизация подходов к оценке воздействия на окружающую сре- ду. Моделирование в прикладных научных исследованиях: Материалы XХV семинара. 2017. С. 47–48.

Solving current environmental problems by harmonization оf doctoral programs with european stand- ards / N.V. Maksymenko, G.V. Titenko, K.B. Utkina, A.N. Nekos , A D. Shkarubo. Вісник Харківсь- кого Національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2019. Вип. № 50. С. 169-178. URL: http://periodicals.karazin.ua/geoeco, http://journals.uran.ua/geoeco.

Соколов В.А., Удалов И.В. Достовірна інформація про природно-техногенне геологічне середо- вище, як фактор зниження екологічних ризиків. Вісник Харківського Національного університе- ту імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2017. Вип. № 47. С. 198–205. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-27.

Development of the markovian model for the life cycle of a project’s benefits / V. Piterska, O. Kolesnikov, D. Lukianov, K. Kolesnikova, V. Gogunskii, T. Olekh, A. Shakhov, S. Rudenko. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/4 (95). С. 30–39.

Руденко С.В., Олех Т.М., Гогунский В.Д. Модель обобщенной оценки воздействия на окружаю- щую среду в проектах. Управління розвитком складних систем. 2013. № 15. С. 53−60.

Олех Т.М., Колесникова Е.В., Руденко С.В. Экологическая оценка проектов. Праці Одеського політехнічного університету. 2013. № 2(41). С. 276–282.

Bochkovskyi A., Sapozhnikova N., Gogunskii V. Legal and organizational issues of improving the la- bor protection and industrial safety level at Ukrainian enterprises. Scientific Bulletin of National Mining University. 2017. № 5(161). P. 100–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-18

Як цитувати

[1]
Olekh, H., Kolesnikova, K., Prokopovych, I. і Kozlov, O. 2020. Методологічні аспекти розділу «оцінка впливу на навколишнє середовище» в складі техніко-економічного обґрунтування проектів. Праці Одеського політехнічного університету. 1(60) (Лют 2020), 109–127. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.1.60.2020.12.

Номер

Розділ

Інформаційні технології. Автоматизація

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають